ZD Chyšky

Živočišná výroba 

Stěžejní pro celý podnik je chov dojného skotu, a tedy produkce mléka, která tvoří největší podíl tržeb z celkového ročního obratu.

Celkem je chováno kolem 980 kusů dojného skotu plemene ČESTR, z toho 360 dojnic a 200 býků ve výkrmu.

Průměrná mléčná užitkovost dojnic činí 8 500 l za rok. Ročně vyprodukujeme 3 000 000 litrů mléka.

Chov masného skotu je v podniku neméně důležitou součástí živočišné výroby, ať už z hlediska samotné produkce, tak z hlediska krajinného rázu, kde skot plní svou funkci k zachování kulturního charakteru krajiny.

Chová se zde převážně masný skot plemene Limousine a okrajově skot plemene Aberdeen-angus.

Celkový počet masného skotu činí přibližně 660 kusů.

Posledním článkem živočišné výroby je chov prasat. Provozujeme stáj s uzavřeným obratem stáda s průměrným počtem 85 prasnic. Toto odvětví je dlouhodobě méně ziskové, ale i přes to plní významnou roli v celém komplexu činností zemědělské produkce podniku.